EN

Terms of useA. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Star Trade International, s.r.o, so sídlom Šustekova 37, 85104 Bratislava, Slovensko, IČO: 50700286, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129561/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), e-mail: info@jobformodels.com, tel. č.: 0910 940 695 je prevádzkovateľom webového sídla umiesteného pod doménou www.jobformodels.com a poskytovateľom služieb predmetného webového sídla www.jobformodels.com. Webové sídlo www.jobformodels.com je verejná internetová informačno – komunikačná stránka (ďalej len „stránka“) poskytujúca služby fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“).

2. Prevádzkovateľ nevykonáva činnosť, ktorá je sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Tieto podmienky upravujú:
- proces a podmienky využívania služieb stránky www.jobformodels.com,
- práva a povinnosti používateľov (iba fyzických osôb) a prevádzkovateľa pri realizácii služieb prevádzkovateľa na stránke,
- reklamačné podmienky (obsahujú reklamačný poriadok).

4. Pojem služby označuje súhrnne rôzne plnenia podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa ako napr. poskytovanie priestoru na zverejňovanie ponúk, inzercie a založenia a správy pracovného profilu (ďalej len „služby“). Služby sa delia na bezodplatné a odplatné. Odplatné sú tie služby, ktoré uvádza cenník.

5. Používateľ, ktorý sa rozhodne využiť služby prevádzkovateľa, sa zaväzuje tieto podmienky používania dodržiavať. Každý používateľ, ktorý využije akúkoľvek službu prevádzkovateľa, vyhlasuje, že si tieto podmienky prečítal, oboznámil sa s nimi a vyjadril s nimi súhlas.

6. Využívanie stránky a jej služieb je možné len po súhlase používateľa s týmito podmienkami.

7. Prevádzkovateľ používateľovi iba poskytuje inzertný priestor, prostredníctvom ktorého sprostredkováva kontakt medzi používateľom a treťou osobou (spravidla agentúra a pod.). Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za ponúkané služby. plní len funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu služieb, dodanie, úhradu a pod.B. Povinnosti a práva prevádzkovateľa

1. Používateľ stránky berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ stránky má právo:

i. zrušiť prístup do platených sekcií stránky, ak používateľ porušuje tieto podmienky,

ii. zrušiť užívateľský profil podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu, ak používateľ porušuje tieto podmienky,

iii. zrušiť pracovnú ponuku (inzerát), ak jej (jeho) obsah porušuje tieto podmienky,

iv. zasiahnuť do jeho používateľského profilu, zverejneného komentára, pracovnej ponuky a do každej jeho aktivity na stránke, ak porušuje tieto podmienky,

v. upraviť pracovnú ponuku podľa vlastného uváženia, ak porušuje tieto podmienky,

vi. nezverejniť pracovnú ponuku, ak porušuje tieto podmienky,

vii. kedykoľvek bez uvedenia doby trvania, dôvodu a príčiny odstaviť prevádzku stránky, a to i bez predchádzajúceho upozornenia používateľov,

viii. kedykoľvek zmeniť podmienky používania stránky, pričom používatelia sa zaväzujú naďalej tieto pravidlá a podmienky dodržiavať. Ak používateľ s novými pravidlami a podmienkami nebude súhlasiť, je oprávnený prestať stránku používať. Ak používateľ naďalej stránku využíva, má sa za to, že s novými podmienkami používania stránky súhlasí.,

x. použiť fotky, videá, texty a iný obsah používateľov na sociálnych sieťach v súlade s týmito podmienkami, najmä však na týchto sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

xi. použiť fotky, videá, texty a iný obsah používateľov na propagáciu stránky, alebo propagáciu používateľa, či prevádzkovateľa v súlade s týmito podmienkami,

xii. na čas suspendovať (prerušiť) činnosť používateľa na stránke, t.j. dočasne deaktivovať účet používateľa, ak používateľ porušuje tieto podmienky alebo zákony Slovenskej republiky, a to až na dobu 180 dní

2. Ak používateľ v súvislosti s využívaním služieb stránky odovzdá svoje fotografie, videá, logá, názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou, zverejnením na stránke, či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Autorského zákona v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom, ako aj využívať Príspevky formou reklamy. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto Príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto Príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo stránky. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží používateľovi žiadna odmena.

3. Používateľ plne berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že stránka je virtuálnym klubom, na základe čoho poplatok za sprístupnenie platených častí stránky, nie je garanciou prijatia do klubu stránky.

4. Príspevok používateľa môže prechádzať kontrolou prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie týchto podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstránenia príspevku, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Príspevky, ktoré týmto podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené služby. V prípade, ak budú Príspevky používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s týmito podmienkami, považuje sa konanie používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s týmito podmienkami, pričom za takéto porušenie sa používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za spoplatnené služby; zaplatený poplatok za spoplatnené služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).C. Údaje a registrácia používateľa

1. Registráciu môže vykonať iba fyzická osoba staršia ako 16 rokov.

2. Registrácia je dobrovoľná. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať, jeho povinnosťou je v registračnom formulári na stránke poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. Po úspešnom vykonaní registrácie získava používateľ svoj užívateľský profil. Ak používateľ registráciu nedokončil, prevádzkovateľ ho opakovane po dobu 700 dní bude na dokončenie registrácie vyzývať e-mailom zaslaným na e-mail uvedený v registrácii.

3. Používatelia získavajú registráciou väčšie možnosti oproti používateľom, ktorí nie sú zaregistrovaní.

4. O podmienkach spracúvania osobných údajov informujeme tu: Ochrana osobných údajov.

5. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím, alebo stratením prihlasovacích údajov zo strany používateľa, vrátane prípadného zneužitia týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých používateľov tretím osobám.

6. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak sa preukáže nepravdivosť údajov, ktoré uviedol používateľ, je prevádzkovateľ oprávnený ihneď zrušiť používateľský profil tohto používateľa.D. Práva používateľa

1. Stránku môže používať každý používateľ v súlade s týmito podmienkami. Registráciu na portáli je oprávnená vykonať iba fyzická staršia ako 16 rokov.

2. Používateľ má právo nadobudnúť na stránke svoj používateľský profil. Používateľ získava tento používateľský profil úspešným vykonaním registrácie. Registračný proces má 2 etapy.

3. K vytvorenému profilu musí používateľ bezodplatne pripojiť aspoň jednu fotografiu, alebo logo. Požívateľ sa zaväzuje vkladať do svojho profilu a na stránku výlučne fotografie, logá, videá, príspevky a iné dáta, ktorých je autorom alebo ku ktorým má vysporiadané autorské práva v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri umiestnení fotografie, loga, videa, príspevku a iných dát do svojho užívateľského profilu, alebo na stránku je užívateľ povinný dodržiavať svoje povinnosti uvedené v týchto podmienkach, v opačnom prípade si je vedomý zodpovednosti za vzniknutý následok, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle trestného zákona.

4. Fotografie, logá, videá, príspevky a iné dáta vložené používateľom do svojho profilu, alebo na stránku môže používateľ sám zmeniť alebo odstrániť.

5. Používateľ ktorý sa zaregistruje má právo získať na stránke svoj fotoalbum a video album. Používateľ sa zaväzuje vkladať do svojho fotoalbumu a video albumu výlučne fotografie a videá, ktorých je autorom alebo ku ktorým preukázateľne disponuje súhlasom autora na ich použitie v zmysle autorského zákona.

6. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za ním umiestnené a zverejnené fotografie, ako aj za obsah ním uvedených komentárov, príspevkov, chatov a správ. Za uvedené nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

7. Pridanie fotografie, videa, pracovnej ponuky, príspevku alebo iných dát na stránku je dobrovoľné a používateľovi za to nevzniká nárok na žiadnu odmenu.

8. Požívateľ má právo sa domáhať u prevádzkovateľa nápravy v takom prípade, ak používateľ preukázateľne zistí, že prevádzkovateľ neposkytuje svoje služby v súlade s týmito pravidlami, alebo prípadnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ je povinný vykonať nápravu najneskôr do 30 dní od uplatnenia opodstatnenej výhrady.

9. Používateľ ktorý je registrovaný, má právo komentovať fotografie, videá, príspevky, pracovné ponuky a iné dáta, chatovať a posielať správy. Pri tomto konaní je používateľ povinný dodržiavať svoje povinnosti uvedené v týchto pravidlách. Vykonávanie spomenutých činností je dobrovoľné a bez nároku používateľa alebo prevádzkovateľa na odmenu.

10. Používateľovi je dovolené šíriť akékoľvek dáta nachádzajúce sa na stránke len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa.E. Povinnosti používateľa

1. Používateľ stránky sa zaväzuje nenarúšať činnosť stránky, ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzovať prevádzkovateľa, či iných používateľov. Používateľ sa zaväzuje nebrániť užívaniu stránky iným používateľom ani týchto neobťažovať alebo nepoškodzovať.

2. Používateľ nemá povinnosť platiť prevádzkovateľovi za jeho služby žiadnu odmenu, s výnimkou spoplatnených služieb uvedených v cenníku.

3. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za uverejnené príspevky a pracovné ponuky na stránke. Používateľ nemá za svoje príspevky a pracovné ponuky zverejnené na portáli nárok na odmenu.

4. Používateľ stránky sa výslovne zaväzuje, že svojou činnosťou pri využívaní služieb prevádzkovateľa nebude konať v rozpore so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v rozpore s dobrými mravmi, ani v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovať priestor a služby klientom pri zachovaní ľudskej dôstojnosti, ľudských páv, cti a dobrého mena.F. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť pracovných ponúk, ani za ich obsah.

2. Používateľ sa zaväzuje, že v prípade ak budú voči prevádzkovateľovi stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

3. Prevádzkovateľ negarantuje užívateľovi nájdenie vhodnej osoby na pracovnú pozíciu a zotrvanie tejto osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere, ani v inom zmluvnom vzťahu.

4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za používateľom pridané a zverejnené videá, fotografie, pracovné ponuky, komentáre, príspevky a správy.

5. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho hesla a mena osobou, ktorá na to nemá právo. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku zneužitia prihlasovacieho hesla a mena osobou, ktorá na to nemá právo.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na stránke, v prípade ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, napadnutiu alebo útoku na server stránky.

7. Prevádzkovateľ stránky negarantuje užívateľom nájdenie práce a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

8. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za obsahovú stránku na stránke. Toto sa týka hlavne jej grafického znázornenia - napr.: video, fotografia, logo, pracovná ponuka, alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti a za ich gramatickú správnosť. V prípade porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb zodpovedá výlučne používateľ. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím obsahu na stránke.

9. Okrem povinností uvedených v týchto pravidlách prevádzkovateľ nemá žiadne iné ďalšie povinnosti voči používateľom, alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke.

10. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za stratu akýchkoľvek dát, alebo straty zisku. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním stránky.G. Platby za služby

1. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že niektoré služby na stránke sú spoplatnené, konkrétne tie ktoré uvádza Cenník. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že pri platbe prostredníctvom platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal si aktivuje automatické realizovanie nových platieb, ktoré sa budú realizovať automaticky až do odvolania tejto služby používateľom. Používateľ môže zrušiť kedykoľvek automatické platby vo svojom profile v nastaveniach.

2. Za poskytovanie služieb (t.j. za prístup k obsahu v spoplatnenej časti systému) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený v cenníku poskytovateľa, ktorý je nedeliteľnou prílohou týchto podmienok alebo na internetových stránkach systému (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro (nie sme plátcami DPH).

3. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal.

4. Zákazníkovi sú služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet poskytovateľa, prípadne po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby zákazníka. Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovateľom.

5. Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

6. Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.

7. Zákazník je oprávnený si na základe osobitnej žiadosti doručenej poskytovateľovi vyžiadať zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela.

8. Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatený poplatok za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

9. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.

10. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.H. Reklamačný poriadok pre používateľov spotrebiteľov

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

2. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@jobformodels.com. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. H.3. opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

6. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.I. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom, ktoré nie sú bližšie upravené v týchto podmienkach, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory medzi nimi vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami a vzťahmi z týchto podmienok budú prejednávať slovenské súdy.

3. V prípade rozporov medzi originálom a prekladom týchto podmienok pre informačné účely, je rozhodujúcou verziou tohto dokumentu verzia v slovenskom jazyku.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a/alebo Cenníka. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto podmienok a/alebo Cenníka je splnená umiestnením nových podmienok a/alebo Cenníka na webovom sídle umiestnenom pod doménou www.jobformodels.com (stránke). O zmene podmienok a/alebo Cenníka bude používateľ informovaný prostredníctvom správy doručenej do účtu používateľa na stránke. Vzťah Prevádzkovateľa a používateľa sa riadi tými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v deň ich zverejnenia, ak podmienky neurčujú iný termín účinnosti a v prípade spoplatnených služieb v deň pripísania ceny služby na účet prevádzkovateľa.

5. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie svojho účtu na stránke kedykoľvek aj bez udania dôvodu a to kliknutím na tlačidlo s názvom "Zmazať profil" v nastaveniach svojho profilu a následným potvrdením tejto akcie.

6. Orgán dozoru/dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

7. Používateľ vyhlasuje, že si tieto podmienky prečítal, oboznámil sa s nimi, a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.